Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesja absolutoryjna

  Rada Miejska

Od lewej siedzą: Burmistrz Leszek Michalak, Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwna Nieradka podczas obrad sesji Rady Miejskiej.
21-08-2020

Sesja absolutoryjna

Na najbliższy czwartek, 27 sierpnia zaplanowana została sesja Rady Miejskiej, podczas której radni rozpatrywać będą m.in. projekt uchwały dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 14.00, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10a w Żarowie

PORZĄDEK OBRAD XIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie

 • I. Otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie kworum.
 • II. Przedstawienie porządku obrad.
 • III. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Żarów za 2019 rok:
 • IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2019 rok.
 • V. Zapoznanie się z:
  • - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2019 rok.
  • - informacją o stanie mienia Gminy Żarów,
  • - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2019 rok,
  • - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.
 • VI. Dyskusja.
 • VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2019 rok,
  • 2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2019 rok,
  • 3) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok,
  • 4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  • 5) określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Żarów w roku szkolnym 2020/2021,
  • 6) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie „określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów”,
  • 7) nadania nazw ulicom we wsi Wierzbna.
 • VIII. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
 • IX. Sprawy różne.
 • X. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25.06.2020r.
 • XI. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.