Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Burmistrz otrzymał absolutorium

  Rada Miejska

Burmistrz Leszek Michalak w trakcie obrad sesji Rady Miejskiej
28-08-2020

Burmistrz otrzymał absolutorium

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 27 sierpnia radni udzielili burmistrzowi Leszkowi Michalakowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok.

Wcześniej zatwierdzili także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarów. Pozytywną opinię dotyczącą budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna. Na posiedzeniu, przed głosowaniem nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium odbyła się debata nad raportem o stanie gminy Żarów za 2019 rok. Burmistrz 31 maja 2020r. przedstawił Radzie Miejskiej raport, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w minionym roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Radni zgłaszali swoje wnioski dotyczące przedstawionego raportu, a na koniec udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. Raport jest udostępniony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej:https://bip.um.zarow.pl/pliki/raporty/Raport.2019.pdf

Uchwalony przez Radę Miejską budżet gminy na 2019 rok przewidywał realizację dochodów w kwocie 70.730.506,09 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 70.499.641,42 zł, co stanowi 99,67 zł procent wykonania planu. Plan wydatków budżetowych zakładał z kolei kwotę 75.812.132,81 zł, a zrealizowano je w wysokości 72.605.196,87 zł. To w konsekwencji daje 95,77 procent wykonania planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 18.889.926,01 zł, a wydano kwotę 17.693.350,74 zł. Ostatecznie budżet gminy za 2019 rok zamknął się deficytem w wysokości 2.105.555,45 zł.

– Dziękuję za okazane zaufanie. Z dyskusji, która toczyła się na dzisiejszej sesji jednoznacznie wynika jak bardzo trzeba jeszcze zapracować na to zaufanie również w kolejnym roku. Przed nami trudne czasy, a potrzeb będzie coraz więcej – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

W posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczyło 14 radnych. Stanowiska na temat wykonania budżetu przedstawiła także Iwona Nieradka przewodnicząca klubu „Wspólnota Samorządowa” oraz radni opozycyjni.

– Realizacja dochodów budżetowych w roku 2019 wyniosła blisko 100 %, dokładnie 99,67 % i zamknęła się kwotą blisko 70,5 mln zł. W tym dochody bieżące zrealizowano w blisko 100 % (dokładnie 99,68 %) wykonania planu rocznego, a dochody majątkowe w 99,66 %. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie ponad 17,4 mln zł, co stanowiło 98,2 % wykonania planu rocznego. Wydatki budżetowe z kolei zamknęły się kwotą ponad 72,6 mln zł i zostały zrealizowane w blisko 96 %. W tym wydatki bieżące wykonano w ponad 96 %, a wydatki majątkowe w około 94 %. Na inwestycje wydatkowano w roku 2019 około 17,7 mln zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych oprócz obligacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje kanalizacyjne, były również środki zewnętrzne (między innymi środki unijne), które Gmina otrzymała roku 2019 w kwocie około 10.856.000 zł. Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych za zakupione usługi, jak również nie posiadała zaległości z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Na dzień 31.12.2019 r. Gmina spełniała wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych. Realizując w roku 2019 zadania Gminy Burmistrz Leszek Michalak należycie gospodarował środkami publicznymi, wydatkując je oszczędnie, celowo i racjonalnie – mówiła Iwona Nieradka przewodnicząca klubu „Wspólnota Samorządowa”.

Relacja filmowa z obrad sesji Rady Miejskiej w Żarowie: https://www.youtube.com/watch?v=Y5gQIq5PjIY

Magdalena Pawlik