Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesja Rady Miejskiej

  Rada Miejska

Radni Barbara Zatoń, Bartosz Żurek, Waldemar Ganczarek i Maria Tomaszewska podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Żarowie
13-11-2020

Sesja Rady Miejskiej

Na czwartek, 19 listopada o godz. 12.00 zaplanowana została sesja Rady Miejskiej w Żarowie. Radni obradować będą w centrum konferencyjnym przy stadionie ul. Sportowa w Żarowie. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju COVID-19 sesja prowadzona będzie zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.

PORZĄDEK OBRAD

XXIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 19 listopada 2020 roku, o godz. 12:00,

w centrum konferencyjnym przy stadionie, ul. Sportowa w Żarowie.

I. Otwarcie XXIV sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów,

3) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok,

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

7) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017-2021,

8) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów,

9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów,

11) zmiany Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

12) rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

13) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

IV. Przedstawienie Protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Sprawy różne.

VII. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 sierpnia 2020r.

VIII. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.