Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Zmiany w podatkach na 2021 rok

  Rada Miejska

Radni na sesji Rady Miejskiej w GCKiS w Żarowie
24-11-2020

Zmiany w podatkach na 2021 rok

Od nowego roku będą obowiązywały nowe stawki podatkowe. Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 19 listopada radni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

– Stawki maksymalne na 2021 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawki te zostały podwyższone o wskaźnik inflacji, który wyniósł 3,9%. Uzyskane dochody z podatku od nieruchomości pozwolą na prawidłową realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy. W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych przyznawanych na indywidualny wniosek podatnika – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku:

1). od gruntów:

  • a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,99 zł
  • b). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,99 zł
  • c). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,52 zł
  • d). niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,28 zł

2). od budynków lub ich części:

  • a). mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,85 zł
  • b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 24,84 zł
  • c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 11,62 zł
  • d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,06 zł
  • e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej – 6,77 zł
  • f) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,37 zł

3). od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Na  sesji Rady Miejskiej radni przyjęli także nowe stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały od 2021 roku. Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2020r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.zarow.pl/2020/222,172,302