Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesja budżetowa

  Rada Miejska

Radni na sesji Rady Miejskiej
22-12-2020

Sesja budżetowa

Na wtorek, 29 grudnia o godz. 12.00 zaplanowana została sesja Rady Miejskiej, podczas której radni uchwalać będą budżet gminy Żarów na 2021 rok. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10a w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

XXV sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 29 grudnia 2020 roku, o godz. 12:00,

w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10a.

I. Otwarcie XXV sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

4) uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021,

5) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2021 rok,

6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2021 rok,

7) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2021-2023,

8) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-2025,

9) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z .o.o na lata 2021 – 2024,

10) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żarów,

11) zmiany Uchwały nr LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów.

IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

V. Sprawy różne.

VI. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2020r.

VII. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.