Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Budżet na 2021 rok uchwalony

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy podczas posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
30-12-2020

Budżet na 2021 rok uchwalony

Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym roku we wtorek, 29 grudnia uchwaliła budżet na 2021 rok. Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie, choć podczas posiedzenia nie brakowało dyskusji nad omawianym projektem uchwały budżetowej.

Podjęcie tej ważnej decyzji poprzedziły obszerne dyskusje podczas posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej, które obradowały dzień wcześniej przed sesją Rady.

Budżet gminy Żarów na 2021 rok zakłada dochody w wysokości 75.602.419,25 złotych, wydatki budżetu natomiast ustalono na kwotę 78.154.986,25 złotych. Wśród nich kwota 12.604.967,54 złotych została zaplanowana na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Deficyt ma wynieść 2.552.567 złotych. Plan budżetu na 2021 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej. Ze względu na pandemię koronawirusa i wszystkie wydatki, które się z tym wiążą, a także mniejsze wpływy z różnych tytułów i wzrost wydatków, przyszłoroczny budżet będzie zdecydowanie oszczędnościowy.

sesja Rady Miejskiej

- Praktycznie od czerwca zostaliśmy zmuszeni do drastycznego ograniczania wydatków, ponieważ dochody gminy radykalnie zaczęły spadać. Wprowadziliśmy cały szereg oszczędności w wydatkach, ale pomimo panującej epidemii koronawirusa i pomimo tak dużych ograniczeń realizowaliśmy zadania inwestycyjne. Ostatecznie było ich w 2020 roku 34 zadania na kwotę ponad 11,5 mln złotych. Na rok 2021 przewidzianych jest do realizacji 30 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 12 mln złotych. To podobna ilość inwestycji, ale czy wszystkie uda się zrealizować, zależeć będzie od sytuacji i kondycji finansowej gminy oraz innych zadań, które gmina musi realizować. Dlatego bardzo uważnie zaplanowaliśmy przyszłoroczne wydatki – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano również środki, które przeznaczone zostaną na realizację inwestycji, również tych, które będą kontynuowane, m.in. budowę kanalizacji oraz remonty i modernizacje dróg gminnych. Ilość inwestycji utrzymała się na niemal identycznym poziomie, co w roku 2020.

sesja Rady Miejskiej

– Na podstawie projektu uchwały budżetowej oraz materiałów towarzyszących można stwierdzić, że projekt uchwały został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz dostosowany do potrzeb i możliwości finansowych Gminy, zarówno w zakresie zadań własnych bieżących, jak i zadań inwestycyjnych. Świadczy o tym ilość oraz różnorodność zaplanowanych w budżecie na przyszły rok inwestycji, na które gmina zamierza przeznaczyć w roku 2021 ponad 12,6 mln zł, w tym kwotę ponad 2,8 mln zł na inwestycje jednoroczne i kwotę blisko 9,8 mln zł na inwestycje wieloletnie, w tym w szczególności na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy oraz na przebudowę dróg gminnych. Budżet na rok 2021 wpisuje się ponadto w strategię rozwoju naszej Gminy. Pozytywnie należy ocenić również wielkość dochodów ujętych w przyszłorocznym budżecie i w latach następnych, w tym planowanych do pozyskania środków zewnętrznych, które stanowią kwotę ponad 3.400.000 zł i dotyczą głównie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wyliczone na podstawie prognozowanych wielkości, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określone w ustawie o finansach publicznych nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia, przy założonej spłacie pożyczek i obligacji w roku 2021 na poziomie 2.573.680 zł. Ponadto w dniu 14 grudnia 2020r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na rok 2021, a także o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów oraz o możliwości sfinansowania deficytu Gminy przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej. Biorąc pod uwagę powyższe Klub Radnych Wspólnota postanawia wydać pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok życząc Panu Burmistrzowi efektywnej pracy i realizacji wszystkich zaplanowanych w budżecie zadań – przedstawiła opinię wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Nieradka przewodnicząca klubu radnych „Wspólnota Samorządowa”.

Magdalena Pawlik