Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesje 2019

  Rada Miejska

Posiedzenie rady
02-03-2021

Sesje 2019

Sesje Rady Miejskiej w Żarowie VIII kadencji

Sesja V/2019
sesja
Nadawana na żywo 16 stycznia 2019

 • Uchwała nr V/24/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr V/25/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr V/26/2019
  w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działki nr 520/2 obręb Mrowiny
 • Uchwała nr V/27/2019
  w sprawie: wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Żarów w prawo własności tych gruntów
 • Uchwała nr V/28/2019
  w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Sesja VI/2019
sesja
Nadawana na żywo 21 lutego 2019

 • Uchwała nr VI/29/2019
  w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec planów realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą"

Sesja VII/2019
sesja
Nadawana na żywo 28 lutego 2019

 • Uchwała nr VII/30/2019
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
 • Uchwała nr VII/31/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr VII/32/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr VII/33/2019
  w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarow
 • Uchwała nr VII/34/2019
  w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny udziału w nieruchomości położonej we wsi Buków
 • Uchwała nr VII/35/2019
  w sprawie: nadania statutów sołectwom Gminy Żarów
 • Uchwała nr VII/36/2019
  w sprawie: powołania doraźnej komisji statutowej
 • Uchwała nr VII/37/2019
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2019 rok

Sesja VIII/2019
sesja
Nadawana na żywo 28 marca 2019

 • Uchwała nr VIII/38/2019
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 • Uchwała nr VIII/39/2019
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr VIII/40/2019
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr VIII/41/2019
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".
 • Uchwała nr VIII/42/2019
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2019 roku".
 • Uchwała nr VIII/43/2019
  w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem pod lokalizację odnawialnych źródeł energii.
 • Uchwała nr VIII/44/2019
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów.
 • Uchwała nr VIII/45/2019
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr VIII/46/2019
  w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych.
 • Uchwała nr VIII/47/2019
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
 • Uchwała nr VIII/48/2019
  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkolnych od dnia 1 września 2019 roku
 • Uchwała nr VIII/49/2019
  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna

Sesja IX/2019
sesja
Nadawane na żywo 25 kwietnia 2019

 • Uchwała nr IX/50/2019
  w sprawie: określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 • Uchwała nr IX/51/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr IX/52/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr IX/53/2019
  w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr IX/54/2019
  w sprawie: udzielenia dotacji celowej Miejsko - Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie
 • Uchwała nr IX/55/2019
  w sprawie: dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr IX/56/2019
  w sprawie: przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr IX/57/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr IX/58/2019
  w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr IX/59/2019
  w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała nr IX/60/2019
  w sprawie: wyznaczenia Rady Miejskiej w Żarowie jako właściwej do uchwalenia rozszerzenia aglomeracji Żarów

Sesja X/2019
sesja
Transmisja odbyła się 9 maja 2019

 • Uchwała nr X/61/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/38/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
 • Uchwała nr X/62/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr X/63/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr X/64/2019
  w sprawie: odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego na uchwałę Nr LVIII/400/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów
 • Uchwała nr X/65/2019
  w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
Sesja XI/2019
sesja
Transmisja odbyła się 25 maja 2019
 

Sesja XII/2019
sesja
Transmisja odbyła się 6 czerwca 2019

 • Uchwała nr XII/66/2019
  w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 • Uchwała nr XII/67/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 • Uchwała nr XII/68/2019
  w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Uchwała nr XII/69/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr XII/70/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XII/71/2019
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów

Sesja XIII/2019
sesja
Transmisja odbyła się 21 czerwca 2019 r

 • Uchwała nr XIII/72/2019
  w sprawie: udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów.
 • Uchwała nr XIII/73/2019
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2018 rok.
 • Uchwała nr XIII/74/2019
  w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 • Uchwała nr XIII/75/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok.
 • Uchwała nr XIII/76/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
 • Uchwała nr XIII/77/2019
  w sprawie: powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023.
 • Uchwała nr XIII/78/2019
  w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 • Uchwała nr XIII/79/2019
  w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów.
 • Uchwała nr XIII/80/2019
  w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Żarów

Sesja XIV/2019
sesja
Transmisja odbyła się 19 lipca 2019 r.

 • Uchwała nr XIV/81/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr XIV/82/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XIV/83/2019
  w sprawie: skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr LVIII/401/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów
 • Uchwała nr XIV/84/2019
  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów
 • Uchwała nr XIV/85/2019
  w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów
 • Uchwała nr XIV/86/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu kreślającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia

Sesja XV/2019
sesja
Transmisja odbyła się 5 września 2019 r.

 • Uchwała nr XV/87/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr XV/88/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XV/89/2019
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany"
 • Uchwała nr XV/90/2019
  w sprawie: odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Dolnośląskiego na uchwałę Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów
 • Uchwała nr XV/91/2019
  w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
 • Uchwała nr XV/92/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Uchwała nr XV/93/2019
  w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała nr XV/94/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XV/95/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XV/96/2019
  w sprawie: uchylenia uchwały nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Rady Miejskiej w Żarowie jako właściwej do uchwalenia rozszerzenia aglomeracji Żarów
 • Uchwała nr XV/97/2019
  w sprawie: zmiany uchwały nr X/212/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żarów
 • Uchwała nr XV/98/2019
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle

Sesja XVI/2019
sesja
Transmisja odbyła się 1 października 2019 r.

 • Uchwała nr XVI/99/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr XVI/100/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVI/101/2019
  w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017 - 2021
 • Uchwała nr XVI/102/2019
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 • Uchwała nr XVI/103/2019
  w sprawie: wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem pod lokalizację ogródków przydomowych
 • Uchwała nr XVI/104/2019
  w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji o charakterze użyteczności publicznej
 • Uchwała nr XVI/105/2019
  w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023

Sesja XVII/2019
sesja
Transmisja odbyła się 14 listopada 2019 r.

 • Uchwała nr XVII/106/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr XVII/107/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVII/108/2019
  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XVII/109/2019
  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała nr XVII/110/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały nr LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłaczeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVII/111/2019
  w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVII/112/2019
  w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 • Uchwała nr XVII/113/2019
  w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała nr XVII/114/2019
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie „określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów”
 • Uchwała nr XVII/115/2019
  w sprawie: wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów stanowiącej teren wód powierzchniowych – staw miejski w Żarowie przy ulicy Wyspiańskiego
 • Uchwała nr XVII/116/2019
  w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
 • Uchwała nr XVII/117/2019
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiny.
 • Uchwała nr XVII/118/2019
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzbna

Sesja XVIII/2019
sesja
Transmisja odbyła się 5 grudnia 2019 r.

 • Uchwała nr XVIII/119/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok.
 • Uchwała nr XVIII/120/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
 • Uchwała nr XVIII/121/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/112/2019 z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 • Uchwała nr XVIII/122/2019
  w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żarów
 • Uchwała nr XVIII/123/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych
 • Uchwała nr XVIII/124/2019
  w sprawie: zmiany Uchwały nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie ustalenia szczegółowych zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie

Sesja XIX/2019
sesja
Transmisja odbyła się 30 grudnia 2019 r.

 • Uchwała nr XIX/125/2019
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok
 • Uchwała nr XIX/126/2019
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XIX/127/2019
  w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XIX/128/2019
  w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020
 • Uchwała nr XIX/129/2019
  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/130/2019
  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/131/2019
  w sprawie: wyrażenia zgody na najem budynku użytkowego, stanowiącego własność Gminy Żarów na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata
 • Uchwała nr XIX/132/2019
  w sprawie: wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem na cele związane z oświatą
 • Uchwała nr XIX/133/2019
  w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Żarów do kategorii dróg gminnych