Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesje 2020

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
03-03-2021

Sesje 2020

Sesje Rady Miejskiej w Żarowie VIII kadencji

Sesja XX/2020
sesja
Transmisja 30 stycznia 2020 r.

 • Uchwała nr XX/134/2020
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr XX/135/2020
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XX/136/2020
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XX/137/2020
  w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 • Uchwała nr XX/138/2020
  w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Żarów w roku szkolnym 2019/2020
 • Uchwała nr XX/139/2020
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/111/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów
 • Uchwała nr XX/140/2020
  w sprawie: zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych
 • Uchwała nr XX/141/2020
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2020 rok
 • Uchwała nr XX/142/2020
  w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Łażany

Sesja XXI/2020
sesja
Transmisja 19 marca 2020 r.

 • Uchwała nr XX/143/2020
  w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XX/144/2020
  w sprawie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XX/145/2020
  w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
 • Uchwała nr XX/146/2020
  w sprawie: w sprawie udzielenia dotacji celowej Miejsko-Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie.
 • Uchwała nr XX/147/2020
  w sprawie: w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XX/148/2020
  w sprawie: w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2020 roku”

Sesja XXII/2020
sesja
Transmisja 25 czerwca 2020 r.

 • Uchwała nr XXII/149/2020
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XXII/150/2020
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXII/151/2020
  w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr XXII/152/2020
  w sprawie: przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr XXII/153/2020
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie
  przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 • Uchwała nr XXII/154/2020
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 • Uchwała nr XXII/155/2020
  w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Uchwała nr XXII/156/2020
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XXII/157/2020
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie
  statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Uchwała nr XXII/158/2020
  w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Uchwała nr XXII/159/2020
  w sprawie: „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żarów na lata 2020-2025’’
 • Uchwała nr XXII/160/2020
  w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna
 • Uchwała nr XXII/161/2020
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Żarów
 • Uchwała nr XXII/162/2020
  w sprawie: zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku

Sesja XXIII/2020
sesja
Transmisja 27 sierpnia 2020 r.

Sesja XXIV/2020
sesja
Transmisja 19 listopada 2020 r.

 • Uchwała nr XXIV/171/2020
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • Uchwała nr XXIV/172/2020
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów
 • Uchwała nr XXIV/173/2020
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XXIV/174/2020
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIV/175/2020
  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr XXIV/176/2020
  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała nr XXIV/177/2020
  w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
  kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017 - 2021
 • Uchwała nr XXIV/178/2020
  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIV/179/2020
  w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XXIV/180/2020
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXIV/181/2020
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 • Uchwała nr XXIV/182/2020
  w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 • Uchwała nr XXIV/183/2020
  w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

Sesja XXV/2020
sesja
Transmisja 29 grudnia 2020 r.

 • Uchwała nr XXV/184/2020
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XXV/185/2020
  w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XXV/186/2020
  w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XXV/187/2020
  w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na 2021 rok
 • Uchwała nr XXV/188/2020
  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2021 rok
 • Uchwała nr XXV/189/2020
  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2021 rok
 • Uchwała nr XXV/190/2020
  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2021 - 2023
 • Uchwała nr XXV/191/2020
  w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021 - 2025
 • Uchwała nr XXV/192/2020
  w sprawie: zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2021 - 2024
 • Uchwała nr XXV/193/2020
  w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żarów
 • Uchwała nr XXV/194/2020
  w sprawie: zmiany Uchwały nr LIV/375/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów