Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesja Rady Miejskiej

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
17-03-2023

Sesja Rady Miejskiej

Na czwartek, 23 marca o godz. 14.00 zaplanowana została sesja Rady Miejskiej. Radni obradować będą w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 23 marca 2023 roku, o godz. 14:00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

I. Otwarcie LII sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) zmiany uchwały nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,

4) zmiany uchwały nr XXI/145/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

5) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów,

6) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2023 roku”,

8) utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej,

9) przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego,

10) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzbna.

IV. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Sprawy różne.

VII. Przyjęcie protokołu Nr LI/2023 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 lutego 2023r.

VIII. Zakończenie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.