Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Praca radnych Sesja absolutoryjna

  Praca radnych

Uczestnicy Sesji Rady Miejskiej w Żarowie
18-06-2021

Sesja absolutoryjna

Na najbliższy czwartek, 24 czerwca zaplanowana została sesja Rady Miejskiej, podczas której radni rozpatrywać będą m.in. projekt uchwały dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Posiedzenie odbędzie się o godz. 14.00, w sali widowiskowo-sportowej przy ul. Armii Krajowej 60A w Żarowie.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

 • I. Otwarcie XXXI sesji i stwierdzenie kworum.
 • II. Przedstawienie porządku obrad.
 • III. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Żarów za 2020 rok:
  • 1. Przedstawienie (do wglądu) i debata nad Raportem o Stanie Gminy Żarów za 2020 rok.
  • 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów.
 • IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2020 rok.
 • V. Zapoznanie się z:
  • - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2020 rok.
  • - informacją o stanie mienia Gminy Żarów,
  • - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2020 rok,
  • - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.
 • VI. Dyskusja.
 • VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2020 rok,
   2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2020 rok,
  • 3) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,
  • 4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  • 5) przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego,
  • 6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle,
  • 7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle,
  • 8) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów,
  • 9) określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  • 10) zmiany uchwały nr XXX/233/2021 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata 2021-2024,
  • 11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów.
 • VIII. Przedstawienie Protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.
 • IX. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
 • X. Sprawy różne.
 • XI. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 maja 2021r.
 • XII. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.