Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gmina Żarów Położenie

Położenie

Żarów jest gminą położoną na Przedgórzu Sudetów Środkowych, w południowej części województwa dolnośląskiego, na północno-wschodnim krańcu powiatu świdnickiego, w odległości 11 km od Świdnicy, 35 km od Wałbrzycha i 50 km od Wrocławia.
 
Obszar gminy obejmuje powierzchnię 87,98 km2, w tym miasto 6,15 km2.
 
Według danych na 31 grudnia 2018 roku gminę zamieszkuje 12.347 osób, z których 6.676 osób to mieszkańcy miasta Żarowa, stanowiącego jej administracyjne i gospodarcze centrum. Pozostali mieszkańcy żyją w 17 następujących sołectwach: Bożanów, Buków, Gołaszyce, Imbramowice, Kalno, Kruków, Łażany, Marcinowiczki, Mielęcin, Mikoszowa, Mrowiny, Pożarzysko, Przyłęgów, Pyszczyn, Siedlimowice, Wierzbna, Zastruże.
 
Teren gminy ma charakter równinny z niewielkimi wzniesieniami (Wzgórza Imbramowickie), będącymi pozostałością starych formacji geologicznych, z których najwyższe - Góra Pyszczyńska, osiąga wysokość 275,6 m npm. W obniżeniach między wzgórzami znajdują się skały młodszej generacji, trzecio- i czwartorzędu. Istotnym elementem środowiska przyrodniczego są przepływające przez teren gminy 2 rzeki - Bystrzyca i Strzegomka (z dopływem Tarnawką).
Zdjęcie kawałek mapy z zaznaczona obwódką terytorium Gminy Żarów, po środku napis Gmina Żarów
 

KLIMAT
Wymienione wyżej warunki geograficzne wpływają korzystnie na klimat Żarowa, który charakteryzują:

 • Średnia temperatura w roku 8°C,
 • Średnia temperatura stycznia 3°C,
 • Sezon zimowy 10-11 tygodni,
 • Okres wegetacyjny 220 dni,
 • Średnioroczny opad 630 mm,
 • Ilość dni słonecznych ponad 80.

Przedgórski, umiarkowanie wilgotny, łagodny klimat, z korzystna różą wiatrów to
okoliczność sprzyjające warunkom wegetacji roślin a tym samym rozwojowi rolnictwa.

BOGACTWA NATURALNE

Dla rozwoju Żarowa pierwszorzędne znaczenie miała budowa w XIXw linii kolejowej Wrocław - Świebodzice oraz odkrycie w trakcie pozyskiwania żwiru (używanego do sypania nasypów) licznych i udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Ich intensywna eksploatacja w II poł. XIX wieku i związana z tym budowa wielu zakładów przemysłowych, przyczyniły się do rozkwitu miasta i ukształtowania jego oblicza jako ośrodka intensywnej produkcji przetwórczej i przemysłowej. Są to następujące zasoby:

 • Największe w Polsce złoża kaolinu - pola "Antoni", "Żarów II", "Andrzej",
 • Surowce ogniotrwałe i ceramiczne,
 • Gliny ogniotrwałe (iły i kwarc) - rejon Siedlimowic i Pożarzyska,
 • Węgiel brunatny - rejon Krukowa i Zastruża,
 • Kamień budowlany i drogowy - okolice Łażan, Siedlimowic, Gołaszyc i Góry Pyszczyńskiej,
 • Kruszywa naturalne (piaski i żwiry) w dolinie rzeki Strzegomki.

Na terenie gminy znajdują się także bogate złoża wody pitnej - w postaci wód głębinowych w okolicach Wierzbnej o dobrych parametrach fizyko-chemicznych. W strukturze użytkowania gruntów dominują obszary rolniczego wykorzystania, stanowiące ok. 77% jej powierzchni. Drugą co do wielkości pozycję stanowią lasy i łącznie jest to korzystna sytuacja dla projektowania zrównoważonego rozwoju. Gmina posiada znaczące rezerwy terenów na wykorzystanie ich dla potrzeb funkcji osadniczej, gospodarczej, turystycznej czy komunalnej.