Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Procedura wydania decyzji środowiskowej

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie
07-01-2019

Procedura wydania decyzji środowiskowej

W związku z licznymi informacjami oraz komentarzami, które umieszczone zostały na profilu facebookowym dotyczącymi powstania w Żarowie wytwórni masy bitumicznej poniżej przedstawiamy, jak wygląda procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jaką w tej sprawie podjął Burmistrz Miasta Żarów.

Burmistrz Miasta Żarów wyjaśnia – procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


29 sierpnia 2018 r. firma Pro-Tra Building z siedzibą we Wrocławiu złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą” – na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Burmistrz Miasta Żarów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Legnicy o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wszystkie organy opiniujące t.j.:

  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Legnicy – opinia z 13 września 2018 r. znak: WR.ZZŚ.1.435.125.2018.EG;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – opinia z 4 października 2018 r. znak: WOOŚ.4220.459.2018.AP.2 oraz
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy – postanowienie z 19 października 2018 r. nr 159/18 znak: ZNS.620.18.2018.EK

uznały, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien spełniać wymagania art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081).

Działając zgodnie z art. 65 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów postanowieniem znak: NiGP.6220.6.2018 z dnia 6 listopada 2018 roku, stwierdził konieczność opracowania raportu dla przedsięwzięcia w pełnym zakresie, zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem analizy oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym uciążliwości zapachowej.

11 grudnia 2018 r. Inwestor przedłożył Raport o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

18 grudnia 2018 r. Raport został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Po uzyskaniu uzgodnień i opinii od organów współdziałających wszystkie dokumenty sprawy wraz z raportem zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym. Burmistrz Miasta Żarów, przed wydaniem decyzji wystąpi także o ekspertyzę niezależnego biegłego eksperta. Osoby zainteresowane będą miały 30 dni na wniesienie uwag.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest Pro-Tra Building Sp. z o. o. Działka została kupiona w obrocie prywatnym. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 363/2 obręb 0001 Żarów, która jest własnością Inwestora. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie Nr X91/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 1 lipca 2015 r. poz. 2828) działka planowana pod inwestycję znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 23.P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa. Powierzchnia działki wynosi 2,0466 ha. Obecnie nie ma już pojęcia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych – działka znajduje się w obszarze strefy inwestycyjnej na terenie Żarowa.