Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Podłącz się do kanalizacji i...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Roboty
27-07-2018

Podłącz się do kanalizacji i skorzystaj z dofinansowania

26 lipca2018 roku radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Z budżetu gminy Żarów uzyskać będzie można zwrot części kosztów za wykonanie przyłącza budynku do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przez podłączenie należy rozumieć odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w nieruchomości odbiorcy usługi z siecią kanalizacji sanitarnej tj. odcinek od budynku do pierwszej studzienki od granicy działki lub od budynku do granicy posesji w przypadku braku studzienki na terenie posesji. Program nie obejmuje budowy sieci głównej wraz z odgałęzieniami (sięgaczami) do posesji oraz przepompowniami sieciowymi i przydomowymi.

Ile dofinansowania będzie można otrzymać?

Kwota dofinansowania wynosi do 30 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 1 000,00 zł.

Od kiedy zacznie obowiązywać program?

Program będzie wdrażany w latach 2018 - 2019. Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od 01.08.2018 r.

Kompletne wnioski (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków przeznaczonych na program. Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Programu oraz pod nr tel. 74 8 580 591 wew. 375.


Do pobrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów
     

  2. Wniosek o udzielenia dofinansowania