Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Pojemniki na odpady komunalne
01-04-2021

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

Od 1 maja 2021r. mieszkańców gminy Żarów będą obowiązywały nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 25 marca radni Rady Miejskiej przyjęli nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych oraz nowe zasady w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały wprowadzone w wyniku zmiany przepisów.

Stawki za wywóz odpadów komunalnych kształtują się następująco:

→ 29,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie wielorodzinnej,

→ 33,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie jednorodzinnej niekompostującej odpadów biodegradowalnych w kompostowniku na swojej posesji, z uwzględnieniem odbioru odpadów zielonych.

→ 27,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie jednorodzinnej kompostującej odpady biodegradowalne w kompostowniku na swojej posesji. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować odpady biodegradowalne na swoich posesjach, będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 6 złotych za osobę. Wówczas stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych zostanie obniżona i wyniesie 27 złotych miesięcznie od mieszkańca.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych?

Ulga przyznawana będzie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych. Aby uzyskać ulgę należy założyć kompostownik i złożyć nową deklarację. W przypadku chęci skorzystania z ulgi od 1 maja 2021r. należy złożyć deklarację najpóźniej do dnia 10 czerwca 2021r. Deklarację można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów. Można je składać w Urzędzie Miejskim w Żarowie, za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: deklaracje@um.zarow.pl

Informujemy, że w przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nie będzie mógł wystawiać bioodpadów do odbioru z posesji i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W przypadku nie skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem oddawanie odpadów Bio przed posesję domu jednorodzinnego może odbywać się tylko poprzez umieszczenie odpadów w dedykowanych do tego rodzaju odpadów worków z logiem Gminy Żarów.

Zmiany dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2021r.

1. We wszystkich gniazdach na terenach wiejskich będzie dodany kontener na tekturę i papier. Zostanie zwiększona ilość tzw. gniazd zgodnie ze złożonymi wnioskami radnych Rady Miejskiej i sołtysów.

2. Przy zabudowie wielorodzinnej staną dodatkowe brązowe pojemniki przeznaczone na odpady biodegradowalne, do których mieszkańcy mogą wrzucać kuchenne odpady biodegradowalne jak: obierki, zepsute owoce i warzywa itp.

3. Mieszkańcy mieszkający w zabudowie jednorodzinnej, którzy nie zdecydują się na kompostowanie odpadów przy swoich nieruchomościach otrzymają worki brązowe na bioodpady. Przy czym oprócz bioodpadów kuchennych będą umieszczać w nich odpady tzw. zielone, czyli trawę, liście, zwiędłe rośliny czy rozdrobnione gałęzie. Worki na bioodpady zostaną od dnia dzisiejszego dostarczane do właścicieli zabudowy jednorodzinnej.

Przypominamy! PSZOK zamknięty na kilka tygodni

Zgodnie z informacjami, które przekazywaliśmy wcześniej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 34 w Żarowie, będzie zamknięty.

→ Do PSZOK można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal, szkło bezbarwne i kolorowe, papier, makulatura i tektura, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady tekstyliów i odzieży, odpady budowlane i rozbiórkowe (miesięcznie w ilości nie większej niż 0,5 m3).

→ PSZOK będzie świadczył usługi w każdy poniedziałek (godz. 16.00-18.00), środę (godz. 14.00-18.00) oraz sobotę (godz. 10.00-12.00). Oddając odpady komunalne do PSZOK należy okazać się dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie gminy Żarów.

Zmiany w systemie zbiórki odpadów gabarytowych:

Od dnia 1 maja 2021r. odpady wielkogabarytowe zbierane są z terenu gminy Żarów w każdy ostatni piątek miesiąca z terenów wsi oraz w każdy przedostatni piątek miesiąca z terenu miasta Żarów.

Informacje o lokalizacji wystawionych odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać najpóźniej przed dniem odbioru do godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego w Żarowie pod numerami telefonów 74 30 67 351 lub 74 30 67 334.