Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Pokrętło od kaloryfera
11-05-2023

Nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Od 15 maja 2023r. mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą składać wnioski do programu „Ciepłe Mieszkanie".

Program skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Żarów. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Żarów i trwających nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy z zastrzeżeniem iż, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025r.

→ Kto może skorzystać z programu i ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania. Dokładna wysokość dotacji zależy od dochodów wnioskodawcy. Przewidziano trzy poziomy dofinansowania:

1. Dla Beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2. Dla Beneficjentów końcowych uprawnionych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym bądź 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3. Dla Beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

c) do starania się o najwyższy poziom dofinansowania mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

logo Ciepłe Mieszkanie

 

→ Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego. Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,

 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

 • ogrzewania elektrycznego,

 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze

 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,

 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,

 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,

 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

→ Gdzie składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów, Biuro Obsługi Klienta. Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Żarów. Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska nr tel. 74 30 67 375, 74 30 67 321.

→ Informacje niezbędne do poprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.

 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).

 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).

 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.

 5. Numer rachunku bankowego.

 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.

 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.

 8. Informacje o uzyskanym dochodzie za rok poprzedzający złożenie wniosku. Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).

 9. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.

 10. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.

 11. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za rok poprzedzający złożenie wniosku – w przypadku Wnioskodawcy uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ikona pdfRegulamin naboru wniosków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.07 MB]

Ikona pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [250.34 KB]

Ikona pdfInstrukcja wypełniania wniosku o płatność, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [164.35 KB]

Ikona pdfLista sprawdzająca, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [147.25 KB]

Ikona pdfMinimalne wymagania techniczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [517.69 KB]

Ikona pdfProgram priorytetowy Ciepłe Mieszkanie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [691.85 KB]

Ikona pdfProtokół z kontroli, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [141.51 KB]

Ikona pdfWzór pełnomocnictwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [147.42 KB]

Ikona pdfWzór wniosku o płatność, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [204.09 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [106.18 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [599.68 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 wzór protokołu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [146.07 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [114.56 KB]

Ikona pdfZałącznik współmałżonek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [124.18 KB]

Ikona pdfZałącznik współwłaściciel, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [124.42 KB]

Ikona pdfZgoda współwłaściciela, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [122.47 KB]

Ikona pdf ogloszenie-o-naborze.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 149,94 kB ]  

Ikona pdf wzor-umowy.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 157,07 kB ]  

Ikona pdf wzor-wniosku-o-dofinansowanie.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 241,74 kB ]  

Ikona pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 149,94 kB ]  

Ikona pdf zgoda-wspolmalzonka.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 127,45 kB ]