Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekty unijne Termomodernizacja Szkoły Podstawowej...

  Projekty unijne

Zielona strzałka w prawo
01-01-2018

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja

Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja
Dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna"
Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym
Poddziałania nr 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów
realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AW
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1.240.002,86 zł
Kwota dofinansowania: 659.681,52 zł

Projekt dotyczy wykonania prac termomodernizacyjnych obiektu Szkoły Podstawowej w Żarowie, z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Zadanie realizowane będzie w miejscowości Żarów na terenie pow. świdnickiego, przy ul. 1 Maja 2 na działce nr 67/4 obręb Żarów.

W ramach zadania termomodernizacyjnego zostaną wykonane następujące prace:

 1. Modernizacja CO
 2. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,7 W/m2K
 3. Modernizacja CWU (w tym: montaż powietrznej pompy ciepła)
 4. Ocieplenie stropodachu niskiego wełna mineralną granulowaną, o gr. 20 cm
 5. Ocieplenie stropodachu wysokiego wełna mineralna granulowaną, o gr. 20 cm
 6. Wymiana okien na nowe oraz montaż nawiewników higroskopowych
 7. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem.

Głównym celem, do którego osiągnięcia zmierza realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest wzrost efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie oraz w konsekwencji obniżenie poziomu niskiej emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej obiektu.

Celami szczegółowymi osiągniętymi poprzez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia będą:

 • zwiększenie efektywności energetycznej obiektu (w tym również poprzez wykorzystanie energii z odnawialnego źródła energii),
 • obniżenie kosztów energii generowanej przez obiekt,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a tym samym ochrona środowiska,
 • podniesienie komfortu użytkowania obiektu, w tym:
  - poprawa warunków uczenia się uczniów,
  - poprawa warunków pracy nauczycieli.
  - wypełnienie norm prawnych (wspólnotowych, krajowych) w zakresie efektywności energetycznej.

Ponadto, poprzez zakładane rezultaty w zakresie uporządkowania gospodarki energetycznej w przedmiotowym obiekcie, projekt pozwoli wygenerować następujące długofalowe efekty
społeczno-gospodarcze w skali ogólnopolskiej (efekty niemierzalne):

 • obniżenie energochłonności sektora publicznego,
 • podniesienie efektywności energetycznej regionu,
 • przebudowa modelu produkcji i konsumpcji energii, w kierunku poprawy efektywności
 • energetycznej i surowcowej poprzez wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • trwała poprawa stanu czystości powietrza regionu, co wyeliminuje czynnik hamujący rozwój
 • społeczno-gospodarczy regionu w postaci zanieczyszczonego środowiska naturalnego,
 • wypełnienie przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań do redukcji emisji pyłów i gazów
 • cieplarnianych,
 • poprawa standardów świadczenia usług publicznych

Planowane efekty realizacji zadania:

 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji : 1701 m2
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1651000 KWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 189 Tony równoważnika CO2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2841 Gj/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 3,5 MWh/rok

Informacje o realizacji projektu: