Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać...

  Sprawy Wsi

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Bożanowa podczas dożynek gminnych w Żarowie
09-09-2020

Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać dofinansowanie na swoją działalność

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł.

Do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. Nie warto zwlekać.

Pierwszym warunkiem, by sięgnąć po wsparcie z ARiMR jest zarejestrowanie koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz figuruje w nim blisko dziewięć i pół tysiąca organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1414 kół, lubelskim - 1216 i mazowieckim - 1209. Do końca sierpnia tego roku 8242 koła złożyły w Agencji wnioski o dotację na kwotę ponad 28,8 mln zł.

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Co zrobić, aby zarejestrować koło w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich?

Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W imieniu koła działa komitet założycielski do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów.

Komitet założycielski składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Organem właściwym do spraw wpisu do KRKGW jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wydania decyzji o wpisaniu koła do rejestru oraz wydania zaświadczenia Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.

Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie dane zawiera wniosek wpisu do KRKGW?

 Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW (wraz z załącznikami) zawiera w szczególności:

  • nazwę koła;

  • siedzibę i adres koła;

  • wskazanie terenu działania koła;

  • listę założycieli koła zawierającą ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania;

  • oświadczenia założycieli koła o woli wejścia w skład jego członków oraz o miejscu zamieszkania na terenie działalności koła;

  • adres do doręczeń koła;

  • własnoręczne podpisy założycieli koła;

  • informacje o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji koła oraz opis sposobu reprezentacji koła;

  • podpisy osób wybranych w skład komitetu założycielskiego.

Członkowie koła i warunki członkostwa

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich. Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat i których miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła, sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta albo miasto do 5000 mieszkańców.

Wszystkie niezbędne informacje na temat Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich można znaleźć na stronie internetowej: https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Magdalena Pawlik